حضور شرکت شفیع سازه شرق در شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات از 8 تا 12 شهریور ماه 95 در محل دائمی نمایشگاه های همدان